Home » 스핀들 » 고주파스핀들
초고속, 초정밀, 저발열, 저진동, 저소음
소형에서 초대형 공작물 연삭
금속, 비금속, 고무, 목재, 합성수지, 유리용등
  어떤 재질이라도 사용가능
   
각종 정밀 작업용
CNC,M/C에 부착
초소형 드릴(PCB Hole 가공)
다이싱 머신용
광학렌즈 및 드릴 연삭용
C Type T Type M Type
 
Spindle No. Dm Lm Ds Ls Dt1 Dt2 At Lt1 Lt2 Lt3 L Remark
TbHC-100-074-T209 74 135 46 50 - - - 24 - - 209 5,000-15,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 0.5Kw 2p
150Hz/240Hz
TbHC-100-084-C216 84 150 55 49 16 - - 17 - - 216 5,000-15,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 0.5Kw 2p
150Hz/240Hz
TbHC-100-084-C252 84 150 54 84.5 16 - - 17 - - 251.5 5,000-15,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 0.5Kw 2p
150Hz/240Hz
TbHC-100-084-T219 84 150 55 49 16 M6 10 9.5 - 218.5 5,000-15,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 0.5Kw 2p
150Hz/240Hz
TbHC-200-100-M241 100 189.5 75 41 18 11
M10
- 10 - - 240.5 5,000-15,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 0.6Kw 2p
150Hz/240Hz
TbHC-200-069-C237 69 15 65 200 12.5 - - 22 - - 237 60,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 0.75Kw 2p 1,000Hz AirOil Type
TbHC-300-095-C297 95 81.4 90 196 29 - - 19 - - 296.4 20,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 1.3Kw 2p 400Hz
TbHC-400-110-M319 110 170 70 135 29 20
M16
- 14 - - 319 5,000-15,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 1.0Kw 2p
150Hz/240Hz
TbHC-400-125-T299 125 213.5 88 51 23 M10 ? 8 26 - 298.5 5,000-15,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 1.0Kw 2p
150Hz/240Hz
TbHC-500-126-T674 125
168
161
20
100 390 29 M20 16 69 18 674 20,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 2.2Kw 2p 240HZ