Home » 스핀들 » 에어스핀들
초고속, 초정밀, 저발열, 저진동, 저소음
소형에서 초대형 공작물 연삭
금속, 비금속, 고무, 목재, 합성수지, 유리용등
  어떤 재질이라도 사용가능
   
각종 정밀 작업용
CNC,M/C에 부착
초소형 드릴(PCB Hole 가공)
다이싱 머신용
광학렌즈 및 드릴 연삭용
C Type T Type M Type
 
Spindle No. Dm Lm Ds Ls Dt1 Dt2 Dt3 Lt1 Lt2 Lt3 L Remark
Dp1 Dp2 Ap Lp1 Lp2    
TbHA-120-052-C169 52 150     14.8 12.4 - 5 14 - 169 120,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 1.3Kw/2p/2,000HZ
             
TbHA-090-082-C247 82 112 65 101 21.6 19 - 11.5 22 - 246.5 90,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 1.3Kw/2p/2,000HZ
             
TbHA-080-082-T373 82 108 63.5 239.5 22 17 - 10.5 15 - 373 80,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 1.3Kw/2p/2,000HZ
             
TbHA-080-095-C251 95 77.4 62 163 22 - - 10.2 - - 250.6 80,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 1.3Kw/2p/2,000HZ
             
TbHA-080-117-C234 117 180 82 25 21.8 M18 - 15 14 - 234 80,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 1.3Kw/2p/2,000HZ
             
TbHA-045-133-M366 133 188 100 169 43 M6 - 9 - - 366 45,000Rpm
High-Frequency Built-in Motor 5.0Kw/2p/1,000HZ
             
TbSA-150-240-X333 150 61 120 179 50 26 M12 12 10 - 309.5 10,000Rpm
Ref.
General Spindle
50 M12 34 23.5